top of page

AVÍS LEGAL

 

Aquest Avís legal (en endavant, “l’Avís legal”), juntament amb la Política de privacitat i galetes, regeix l’accés i la utilització d’aquest lloc web (en endavant, “el Lloc Web”).

 

El simple accés al lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari del lloc web (en endavant, “l’usuari “) i implica l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal. En cas de no estar d’acord amb aquest avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

 

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:

 

  1. Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

  2. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

  3. Informació general del lloc web.

 

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del lloc web:

 

Titular: KVIL SOLUCIONS I SERVEIS (En endavant, “KVIL”).

 

Domicili social: C/ Sant Joan nº 3 Tortellà 17853 (Girona)

N.I.F .: B55325906

Correu electrònic: info@kvil.cat

Telèfon: 872 204 224

 

Dades registrals: Registre Mercantil de Girona, ​​Tom 3210, Llibre 0, Foli 209, Full GI-64361, Inscripció 1era.

 

1. Normes d’utilització del lloc web.

L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i / o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

 

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

 

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

 

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

 

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

 

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre per accedir als diferents serveis i / o continguts del lloc web que ho requereixin.

 

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.

 

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

 

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a EIO davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant EIO, a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

2. Exclusió de responsabilitat.

L’accés de l’Usuari al lloc web no implica per KVIL l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

KVIL no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i / o equips informàtics de l’usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web o la navegació pel mateix.

KVIL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la seva prestació o amb caràcter previ .

 

3. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web.

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, KVIL només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a KVIL, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti per KVIL l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre KVIL i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de KVIL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests llocs enllaçats.

 

Llevat que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc Web, KVIL no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a KVIL.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de KVIL o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

 

L’Usuari manifesta ser l’únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i / o comentaris (en endavant, “els continguts”) que publiqui al lloc web o envieu a través del mateix, garantint que l’ús dels mateixos en el lloc Web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests continguts, l’usuari cedeix gratuïtament a KVIL els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins a la data d’acceptació d’aquest Avís legal. Aquesta cessió s’efectua per a l’àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l’Usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de mort.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al lloc web són titularitat de KVIL o tercers, sense que pugui entendre atribuït a l’Usuari dret algun sobre els mateixos.

 

5. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre KVIL i l’Usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​llevat que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.

bottom of page